Thursday, February 19, 2009

Sektor Ekonomi Utama

Sektor ekonomi utama di sesebuah negara boleh dibahagikan kepada tiga sektor, iaitu;
i) Sektor Primer
ii) Sektor Sekunder
iii) Sektor Tertier

Pembahagian ini dibuat berdasarkan kepada jauh atau dekat hubungan aktiviti yang dijalankan dengan sumber alam. Bagi aktiviti yang berkait secara langsung dengan sumber alam, iaitu yang melibatkan penggunaan atau pengeksploitasian sumber, ia termasuk ke dalam sektor primer. Contohnya, aktiviti pertanian, perikanan, pembalakan dan perlombongan. Bagi sektor yang menggunakan produk atau hasil keluaran daripada sektor primer untuk menjalankan aktivitinya, ia termasuk dalam sektor sekunder. Contoh sektor sekunder ialah aktiviti perindustrian. Sektor tertier pula merupakan sektor sokongan kepada sektor primer dan sektor sekunder. Sektor ini tidak menghasilkan produk yang berbentuk barangan tetapi dalam bentuk perkhidmatan. Contohnya, pelancongan, pengangkutan, perniagaan, utiliti, dan kewangan.

i) Sektor Primer
Sektor primer melibatkan aktiviti yang menggunakan sumber alam sebagai asas aktivitinya. Umpamanya aktiviti pertanian menggunakan sumber tanah yang subur, aktiviti perikanan menangkap sumber hidupan akuatik di laut ataupun sungai, aktiviti pembalakan mengeksploitasi sumber hutan dan aktiviti perlombongan yang mengeluarkan sumber mineral dari perut bumi.

ii) Sektor Sekunder
Sektor sekunder tidak terlibat secara langsung dengan sumber alam tetapi menggunakan bahan-bahan dari sektor primer sebagai bahan mentah. Sektor ini terdiri daripada sektor perindustrian dan penjanaan tenaga elektrik. Hasil produk sektor ini boleh terdiri daripada barangan siap dan barangan separuh siap.
Sektor perindustrian boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu industri yang berasaskan sumber dan yang tidak berasaskan sumber. Industri yang berasaskan sumber ialah industri yang memproses hasil keluaran sektor primer untuk dijadikan barangan siap dan separuh siap seperti industri pemprosesan makanan, memproses petroleum, dan pembinaan. Industri yang bukan berasaskan sumber pula ialah industri yang menggunakan barangan separuh siap dari industri berasaskan sumber sebagai bahan mentahnya. Industri ini terdiri daripada industri otomotif, tekstil dan pakaian, kelengkapan pengangkutan dan aktiviti-aktiviti perkilangan yang lain.

iii) Sektor Tertier
Sektor tertier tidak menghasilkan barangan tetapi menyediakan perkhidmatan kepada pengguna. Sektor ini semakin berkembang maju kerana ia menyediakan perkhidmatan sokongan kepada sektor primer dan sekunder. Kemajuan sektor primer dan sekunder juga bergantung kepada sektor tertier. Umpamanya, sektor pertanian memerlukan perkhidmatan pengangkutan untuk membawa hasil ke kilang dan kilang memerlukan perkhidmatan kewangan, insurans dan pemasaran untuk menjalankan aktivitinya.

1 comment: