Tuesday, March 24, 2009

Soalan Ujian Rasmi 1 2009

1 (a) Nyatakan tiga jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan dua jenis yang tidak boleh diperbaharui.

[5 markah]

(b) Jelaskan mengapa sumber alam yang boleh diperbaharui memerlukan pemeliharaan dan pemuliharaan.

[8 markah]

(c) Huraikan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Malaysia untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat eksploitasi sumber alam.

[12 markah]

2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan daya tampung sumber alam?

[5 markah]

(b) Jelaskan lima kesan yang dialami oleh penduduk sesebuah negara akibat kekurangan daya tampung sumber alam.

[10 markah]

(c) Cadangkan lima langkah yang sesuai untuk menjamin keberterusan daya tampung sumber alam di sesebuah negara.

[10 markah]

3 Dengan merujuk kepada negara Malaysia,

(a) nyatakan satu jenis sistem pertanian yang dijalankan di negara tersebut serta huraikan ciri-cirinya.

[9 markah]

(b) jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan kemanusiaan mempengaruhi kegiatan pertanian di negara tersebut, dan

[8 markah]

(c) huraikan masalah-masalah yang dihadapi oleh kegiatan pertanian di negara tersebut.

[8 markah]

4 Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Tenggara,

(a) nyatakan empat jenis tanaman yang diusahakan oleh pertanian ladang di negara yang anda kaji.

[5 markah]

(b) huraikan ciri-ciri pertanian ladang di negara tersebut.

[10 markah]

(c) jelaskan sumbangan pertanian ladang terhadap pembangunan ekonomi dan sosial negara tersebut.

[10 markah]


No comments:

Post a Comment