Monday, March 30, 2009

Jawapan Ujian Rasmi 1 2009

Di bawah ini disediakan skema jawapan bagi soalan Ujian Rasmi 1 2009.
Anda boleh gunakannya untuk menyiapkan latihan yang saya berikan.

Sila klik link untuk muat turun fail.

Download

Tuesday, March 24, 2009

Soalan Ujian Rasmi 1 2009

1 (a) Nyatakan tiga jenis sumber alam yang boleh diperbaharui dan dua jenis yang tidak boleh diperbaharui.

[5 markah]

(b) Jelaskan mengapa sumber alam yang boleh diperbaharui memerlukan pemeliharaan dan pemuliharaan.

[8 markah]

(c) Huraikan langkah-langkah yang telah dijalankan oleh Malaysia untuk mengawal pencemaran alam sekitar akibat eksploitasi sumber alam.

[12 markah]

2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan daya tampung sumber alam?

[5 markah]

(b) Jelaskan lima kesan yang dialami oleh penduduk sesebuah negara akibat kekurangan daya tampung sumber alam.

[10 markah]

(c) Cadangkan lima langkah yang sesuai untuk menjamin keberterusan daya tampung sumber alam di sesebuah negara.

[10 markah]

3 Dengan merujuk kepada negara Malaysia,

(a) nyatakan satu jenis sistem pertanian yang dijalankan di negara tersebut serta huraikan ciri-cirinya.

[9 markah]

(b) jelaskan bagaimana faktor-faktor fizikal dan kemanusiaan mempengaruhi kegiatan pertanian di negara tersebut, dan

[8 markah]

(c) huraikan masalah-masalah yang dihadapi oleh kegiatan pertanian di negara tersebut.

[8 markah]

4 Dengan merujuk kepada sebuah negara di Asia Tenggara,

(a) nyatakan empat jenis tanaman yang diusahakan oleh pertanian ladang di negara yang anda kaji.

[5 markah]

(b) huraikan ciri-ciri pertanian ladang di negara tersebut.

[10 markah]

(c) jelaskan sumbangan pertanian ladang terhadap pembangunan ekonomi dan sosial negara tersebut.

[10 markah]


Friday, March 6, 2009woi..kite org menang banyak piala...kah3x..

Sunday, March 1, 2009

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Pertanian

Terbahagi kepada dua bahagian, iaitu;
Faktor Fizikal
a) Iklim dan Cuaca
Suhu yg tinggi sepanjang tahun sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi, getah, kelapa sawit dan koko.
Hujan lebat sepanjang tahun membantu tumbesaran tanaman terutamanya yang memerlukan banyak air spt padi sawah.
Sinaran matahari sepanjang tahun menjamin proses fotosentesis berlaku sepenuhnya.

b) Sistem Saliran
Adanya sungai membolehkan dibina empangan, parit dan tali air untuk mengairi kawasan pertanian bagi menjamin bekalan berterusan.
Saliran tanah, iaitu tanih yang berupaya menakung air sesuai untuk tanaman padi sawah – tanih yang tidak menakung air sesuai untuk tanaman getah dan kelapa sawit.

c) Bentuk Muka Bumi dan Tanih
Tanah pamah dari jenis aluvium – padi
Tanah pamah beralun dari jenis laterit – getah dan kelapa sawit
Tanah tinggi – tanaman sayuran dan teh

Faktor Kemanusiaan
a) Ekonomi
Berkaitan dengan pasaran, permintaan dan penawaran dan kuasa beli pengguna.
Permintaan yg tinggi daripada negara besar membolehkan sektor pertanain berkembang pesat.

b) Sosial
Meliputi bekalan tenaga buruh, kemudahan asas dan elemen budaya dan adat resam.
Tenaga buruh diperlukan bagi melaksanakan pelbagai tugas di semua peringkat pengeluaran hasil tani.
Kemudahan pengangkutan diperlukan untuk membolehkan hasil tani dipasarkan dengan cepat supaya kualitinya dapat dikekalkan.
Adat pemecahan tanah pusaka mengecilkan saiz tanah pertanian – menjadikannya tidak ekonomik.

c) Governan
Melibatkan penggubalan dasar, polisi dan usaha kerajaan dalam memajukan sektor pertanian.
Dasar Pertanian Negara – menjadikan sektor pertanian penting dalam membekalkan sumber makanan negara.
Kemudahan kredit dan pemberian subsidi kepada pertani.
Mewujudkan pelbagai agensi kerajaan dalam membantu memajukan sektor pertanian spt Jabatan Pertanian (khidmat nasihat), FAMA, BERNAS, MPOPC (pemasaran) dan MARDI, RRIM (penyelidikan).

d) Teknologi
Usaha R&D dalam bidang bioteknologi menghasilkan kaedah moden dan benih/baka baru yang bermutu tinggi.

e) Prasarana
Kemudahan sistem pengairan membekalkan bekalan air di kawasan pertanian.
Jaringan pengangkutan membolehkan hasil pertanian dibawa ke kilang untuk diproses dan dipasarkan dengan cepat.